หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

       
สรุปผลการดำเนินงาน

 
  เอสซีจี  
 
     
มีรายได้จากการขาย 450,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมี EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื่องจากเงินปันผลรับจาก บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่มีกำไรสำหรับปี 55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีผลการดำเนินงาน ในประเทศลดลง
 
     


  ธุรกิจซีมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
 
     
มีรายได้จากการขาย 175,255 ล้านบาท EBITDA 22,319 ล้านบาท และกำไร สำหรับปี 7,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากภาวะตลาด ในประเทศยังชะลอตัว ทำให้กระทบต่อราคาและปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังมุ่งเน้นการเสริมฐานการผลิต ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการ ลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการบริโภคในประเทศ และการค้าขายระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนด้วยกัน
 
     


  ธุรกิจเคมิคอลส์  
 
     
มีรายได้จากการขาย 206,280 ล้านบาท EBITDA 64,461 ล้านบาท ขณะที่มีกำไร สำหรับปี 42,007 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน จากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่า จะมีกำไรจากการขายเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลารดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัว เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง
 
     


  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  
 
     
มีรายได้จากการขาย 81,455 ล้านบาท EBITDA 12,431 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 4,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และการขายสินทรัพย์ของ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจยังมุ่งเน้น การพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และตอบสนองต่อการใช้งาน ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions Provider)
 
     


  ส่วนงานอื่น  
 
     
มี EBITDA 2,909 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 1,485 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของ เอสซีจี การลงทุนที่มี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน 4,643 ล้านบาท และมีกไรสำหรับปี 5,500 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางอื่นๆ