หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

       
ธุรกิจเคมิคอลส์
 
 

“เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลการดำเนินงานที่ดี เนื่องมาจากผลกำไรของอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังอยู่ในช่วงวัฏจักรขาขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยอุปทานส่วนเพิ่มยังคงต่ำกว่าการเติบโตของอุปสงค์ในตลาดและผู้ผลิตส่วนใหญ่สามารถคงอัตราการผลิตอยู่ในระดับสูง นอกเหนือจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาและเพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนที่วางไว้”

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

 • มีรายได้จากการขายรวม 206,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ EBITDA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 มาอยู่ที่ 64,461 ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสำหรับปีใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ที่ 42,007 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่าจะมีกำไรจากการขายเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทร่วมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ

ความท้าทายของธุรกิจ

 • ราคาแนฟทา เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน ตามทิศทางราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการตัดสินใจลดกำลังการผลิตในช่วงต้นปีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการตลาดของประเทศกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปก ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ โดยราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ส่วนต่างราคาลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) และพีวีซี (PVC) เพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโดยรวมปรบตัวสูงขึ้น
 • อย่างไรก็ตาม ปี 2560 สภาวะตลาดของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจะมีปัจจัยความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ ประกอบกับเริ่มมีกำลังการผลิตใหม่จากสหรัฐอเมริกา โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการใช้แนฟทาเพื่อการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี ทำให้ผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจี เคมิคอลส์ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลง

ด้านธุรกิจ

 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากเดิมร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 71 ในโครงการปิโตรเลียมครบวงจรแห่งแรกของเวียดนาม ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการเชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลายครบวงจร มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ เช่น ท่าเรือนํ้าลึก และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งรองรับความต้องการในเวียดนามที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ในระดับร้อยละ 6 ถึง 7 โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายและข้อบังคับใหม่ ๆ ส่งผลให้โครงการล่าช้าจากแผนเดิมเล็กน้อยด้านทรัพยากรบุคคล
 • อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก (Application Development Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าพลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน ช่วยแก้ปัญหาการใช้เม็ดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปสินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าปลายทางมากยิ่งขึ้น
 • นำระบบจัดการนวัตกรรม Innovation Management Process (IMP) มาใช้กับธุรกิจนำร่อง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ในการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยสนับสนุน ยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้เพิ่มสูงขึ้นได้

ด้านทรัพยากรบุคคล

 • ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามาถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเริ่มจัดการตำแหน่งงานและแผนการเติบโตของพนักงานภายใต้ระบบ Career Management เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเส้นทางในสายวิชาชีพของตนเอง ตามความต้องการของธุรกิจ รวมถึงสร้างผู้นำองค์กรในอนาคตที่มีประสบการณ์รอบด้าน และสร้างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายวิชาชีพ
 • ขยายระบบการพัฒนาพนักงานไปยังบริษัทต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยวางระบบ Competency Development ที่อินโดนีเซีย และนำพนักงานเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและการบริหารงาน ผ่านประสบการณ์ การทำงานจริงที่โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง สำหรับเวียดนาม ได้เตรียมโครงการพัฒนาทักษะพนักงานโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยและเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการปิโตรเคมีในอนาคต
 • สรรหาพนักงานต่างชาติที่มีศักยภาพด้านต่างๆ ระดับโลก จากหลากหลายประเทศ เช่น นอร์เวย์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ในการทำงานร่วมกับพนักงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงาน สร้างความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อสนับสนุนธุรกิจในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจในอนาคตให้ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก
 • เริ่มบังคับใช้ 9 กฎพิทักษ์ชีวิต พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรผ่านโครงการ “The Lifesaver” หรือ “ผู้พิทักษ์ชีวิต” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยดูแลทั้งตนเองและคนรอบข้าง โดยในปี 2560 ได้ขยายโครงการนี้ไปยังชุมชนรอบโรงงานด้วย

ด้านสินค้าและนวัตกรรม

 • พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพอลิเมอร์ขึ้นใหม่ จนสามารถผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษ (NewPE) ที่แข็งแรงมากขึ้นทำให้สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลงแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตเดิม สามารถนำไปใช้ในการผลิตได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ฟิล์มชนิดบางพิเศษท่อส่งนํ้าขนาดใหญ่ ฝาขวดนํ้าอัดลมชนิดบางพิเศษ โดยสินค้าฟิล์มชนิดบางพิเศษจะเริ่มการทดสอบการขึ้นรูปสินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กับลูกค้าในปี 2561 และผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีสินค้าและบริการ ที่ได้รับการรับรอง SCG eco value ร้อยละ 56 ของรายได้จากการขาย
 • มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปี 2560 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม และนิคม อาร์ ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรายแรกในประเทศไทย
 • แบ่งปันความรู้แก่ชุมชนและสนับสนุนให้ชุมชนดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านปลา โดยร่วมกับ 29 กลุ่มประมงในจังหวัดระยองและชลบุรีสร้างบ้านปลา ไปแล้วกว่า 1,200 หลัง สร้างพื้นที่อนุรักษ์เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ ให้ชุมชนจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์นํ้าและแหล่งทำประมงใกล้ชายฝั่ง และมีแผนขยายพื้นที่การวางบ้านปลาไปยังจังหวัดจันทบุรีและตราดอีก 1,000 หลัง เพื่อให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2560 2559 2558 2557 2556
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 45,183 49,463 45,769 47,070 51,321
สินทรัพย์ 193,183 193,465 185,583 183,884 192,063
หนี้สิน 49,257 64,321 79,818 99,133 109,273
ส่วนของผู้ถือหุ้น 143,926 129,144 105,765 84,751 82,790
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 206,280 188,163 200,433 248,118 209,997
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 169,512 188,163 200,433 248,118 209,997
กำไรสำหรับปี * 42,007 42,084 28,488 12,461 11,292
EBITDA ** 64,461 60,731 42,900 26,142 20,342

*กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม